När behöver du söka lov?

Du behöver söka lov när du ska bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats men det finns vissa undantag:

 • bygga till men det finns undantag
 • göra vissa ändringsåtgärder, till exempel använda en byggnad på ett nytt sätt

Bygga nytt
För att få bygga en ny byggnad behöver du för det mesta bygglov men det finns vissa undantag. Är du osäker fråga byggnadsnämnden i din kommun.

Bygga till
Som tillbyggnad räknas allt som ökar byggnadens volym, även att glasa in en uteplats under skärmtak. Det är tillåtet att utan bygglov göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus. Övriga tillbyggnader kräver oftast bygglov.

Göra en annan ändring
Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att:

 • Ändra utseende på byggnaden genom att till exempel måla om den i en annan färg, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket.

Du får utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, men i ett tvåbostadshus krävs bygglov för denna åtgärd. Bygglov krävs också om du vill inreda byggnaden med någon lokal för handel, hantverk eller industri. Det gäller oavsett var byggnaden ligger. Däremot krävs inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring.
Om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt behöver du bygglov, även om du inte behöver ändra något i byggnaden. Förändringen måste vara väsentlig, till exempel att förändra ett garage till lager, bostad till kontor, fabrik till butik eller ladugård till verkstad.
Bygglov krävs även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Ändra varsamt

Utför alla ändringar varsamt, så att du bevarar byggnadens karaktärsdrag och beaktar dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte.

Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att kravet blir uppfyllt. När byggnadsnämnden tar ställning till din bygglovsansökan kontrollerar de också att du har tillgodosett kravet på varsamhet.

Det är inte tillåtet att förvanska byggnader som är särskilt värdefulla, historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt. Detta gäller även byggnader som ingår i ett område som har den karaktären.

Andra anläggningar än byggnader

Tänk på att du kan behöva bygglov för andra anläggningar än byggnader. Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra  vissa anläggningar, till exempel:

 • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk
 • upplag eller materialgårdar, som permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar och byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt

Skyltar och ljusanordningar

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller  väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla  utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt  det i områdesbestämmelser.  Kontakta byggnadsnämnden  för mer information.

 • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen (men inte en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov)
 • radio- och telemaster samt torn (men inte mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn)
 • murar och plank.

Du kan ibland också behöva lov för att

•  riva en byggnad eller en del av en byggnad, rivningslov

Rivningslov

Inom detaljplan behöver du oftast rivningslov om du:

 • river en hel byggnad, även stommen
 • river en fullständig del av en byggnad,  till exempel en veranda
 • flyttar en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).
 • ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort eller fylla på jord, fälla träd eller plantera skog, marklov.

Utanför områden med detaljplan kan kommunen i områdesbestämmelser bestämma att rivningslov krävs.

Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan i stället för att ansöka om rivningslov. Kontakta byggnadsnämnden om du vill riva något.

Marklov

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område.

Motsvarande krav kan gälla inom områden med områdesbestämmelser.