Vad är en byggnad?

En byggnad är en varaktig konstruktion av tak eller av tak och väggar som är varaktigt placerad på marken eller helt eller delvis under marken eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten. Den är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Se plan- och bygglagen 1 kap. 4§.

Som tillbyggnad räknas allt som ökar byggnadens volym, även att glasa in en uteplats under skärmtak. Det är tillåtet att utan bygglov göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus. Övriga tillbyggnader kräver oftast bygglov.