Inreda ytterligare en bostad

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Åtgärden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets Byggregler, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Åtgärden får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. En anmälan måste skickas in till byggnadsnämnden och startbesked ska lämnas innan ändringen får påbörjas. Slutbesked krävs innan den nya bostaden får tas i bruk. Om ytterligare en bostad inreds utan anmälan eller startbesked räknas det som olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Om det i samband med inredandet av ytterligare en bostad görs yttre ändringar som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas krävs dock bygglov inom område med detaljplan.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2,4c §§
Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2-4 §§
Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

Inreda ytterligare bostad kräver anmälan

Att inreda ytterligare en bostad i enbostadshus kräver inget bygglov, men däremot en anmälan till byggnadsnämnden. Även om själva inredandet av en ny bostad är undantaget från krav på bygglov, kan andra åtgärder i anslutning till detta få avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende, till exempel genom att nya fönster tas upp. I så fall gäller krav på bygglov för dessa åtgärder. Ett startbesked krävs för att få påbörja åtgärden och ett slutbesked krävs för att få ta den nya bostaden i bruk.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4c §§
Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3-4 §§
Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

Yttre ändring kräver bygglov

Om det i samband med inredande av ytterligare en bostad görs någon yttre ändring som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas krävs bygglov för denna åtgärd, förutsatt att byggnaden ligger inom ett område med detaljplan. Det kan till exempel vara att ta upp en ny dörr eller nya fönster.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Hur stor får den nya bostaden vara

Det finns ingen begränsning för hur stor den nya bostaden får vara. Däremot innebär de krav som ställs i PBL, PBF och BBR att den inte kan vara hur liten som helst.

I vilka byggnader får ytterligare en bostad inredas

Bygglovsbefrielsen gäller endast för enbostadshus. Att inreda en tredje bostad i ett tvåbostadshus kräver alltså bygglov. Åtgärden skiljer sig därmed från övriga bygglovsbefriade åtgärder som gäller för en- och tvåbostadshus.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4c §§

Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. (Tekniska nomenklaturcentralen 95, Plan- och byggtermer 1994).

Enbostadshus innefattar även fritidshus och kan också innefatta större kolonistugor. Däremot omfattar det inte stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning.

Rätten att inreda ytterligare en bostad utan bygglov gäller inte för så kallade Attefallshus.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4c §§

Rätten att inreda ytterligare en bostad borde, precis som för friggeboden, gälla även för enbostadshus på exempelvis arrenderad mark. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 697)

Hur nära gräns får ytterligare en bostad inredas

När man inreder ytterligare en bostad krävs inget grannemedgivande, även om åtgärden görs närmare gränsen än 4,5 meter.

Områden där ytterligare en bostad inte får inredas

Inom vissa områden får ytterligare en bostad inte inredas utan bygglov. Det gäller i områden av riksintresse för totalförsvaret, särskilt värdefulla områden och områden med utökad lovplikt.

Områden av riksintresse för totalförsvaret
Ytterligare en bostad får inte inredas utan bygglov i enbostadshus som finns inom eller i anslutning till flygplatser och övnings- eller skjutfält som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvaret.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4d §§
Miljöbalk (1998:808) 3 kap 9 §

Vad som avses med i anslutning till bör i första hand motsvaras av de s.k. influensområden som Försvarsmakten ska redovisa till länsstyrelsen. Influensområdet är det område inom vilket verksamhetens omgivningspåverkan, huvudsakligen i form av buller, kan innebära olägenheter för människors hälsa och därmed ett hinder för framför allt samlad bostadsbebyggelse. Ofta redovisar kommunerna även dessa influensområden i sina översiktsplaner. När det gäller flygplatser finns även influensområden för luftrum och stoppområden för höga objekt. Dessa påverkar dock inte förutsättningarna för uppförande av komplementbostadshus eller tillbyggnader. Byggnation inom sådana influensområden kan därför inte anses ske i anslutning till sådant riksintresseområde som avses. Det är endast influensområden för buller som anses berörda i detta sammanhang. Influensområden kan förändras i och med att verksamheten ändrar karaktär eller omfattning. Försvarsmakten är dock skyldig att tillhandahålla en aktuell redovisning av riksintressena.
(jfr prop. 2013/14:127 sid. 26)
Förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Särskilt värdefulla områden
Bygglovsbefrielsen för att inreda ytterligare en bostad gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4d §§
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs alltså inget utpekande i förväg för att paragrafen ska vara tillämplig. Byggnadsnämndens ställningstagande att en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefullt har rättsverkan gentemot enskilda. Byggnadsnämnden måste därför fatta ett särskilt beslut om detta. Den enskilde har då möjlighet att ifrågasätta kommunens bedömning genom att överklaga beslutet.

Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord. Detsamma gäller om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse.
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 16 §

I övriga situationer måste byggnadsnämnden göra en bedömning i det enskilda fallet. Som underlag för sin bedömning kan kommunen utnyttja olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område.

För att underlätta för såväl den enskilde som byggnadsnämndens handläggare är det lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla. Observera att det dock enbart kan handla om en bedömning, det slutliga ställningstagandet måste göras i varje enskilt fall. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 25)

Områden med utökad lovplikt
Kommunen får i en detaljplan bestämma att bygglov krävs för att inreda ytterligare en bostad i enbostadshus som finns i ett område som utgör en värdefull miljö. Om det i en detaljplan som antogs före den 2 juli 2014 har beslutats om utökad lovplikt för så kallade friggebodar gäller det även för att inreda ytterligare en bostad.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4d §§
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §
Övergångsbestämmelser SFS 2014:477 pkt 3

Inreda ytterligare bostad inom strandskyddat område

Förutom plan- och bygglagen kan annan lagstiftning sätta gränser för att inreda ytterligare en bostad. Om ett område omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det medföra att åtgärden inte får göras utan strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden ska informera om krav som ställs enligt annan lagstiftning i samband med startbeskedet.
Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 24 §
Miljöbalk (1998:808) 7 kap §§

Inreda ytterligare en bostad får göras i strid mot plan

Ytterligare en bostad får inredas i enbostadshus även om det skulle strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Man får alltså göra om ett enbostadshus till ett tvåbostadshus även om detaljplanen säger att endast enbostadshus är tillåtna i området. Byggnadsnämnden får inte neka startbesked på grund av att åtgärden är planstridig.
Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Vilka krav gäller för att inreda ytterligare en bostad

Det är oklart om kraven i PBL 2 kap 6 § första stycket gäller när ytterligare en bostad inreds, kommande rättspraxis får ge vägledning.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

När ytterligare en bostad inreds ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Att inreda en ny bostad i en befintlig byggnad är en ändring av byggnaden. Det innebär att den nya bostaden ska uppfylla utformningskraven och de tekniska egenskapskraven i PBL, PBF, BBR och EKS. Kraven får dock anpassas och avsteg får göras med hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, kraven på varsamhet och förbudet mot förvanskning. Om den nya bostaden inreds på en vind och är högst 35 m2 får avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet alltid göras. För små bostäder finns även särskilda bostadsutformningsregler i BBR. Ändringen får inte innebära att den befintliga bostaden bryter mot de krav som gäller för den.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1-2,4-7 §§
Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 23 §

Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 §

Får den ytterligare bostaden inredas i källare eller vind

Det finns inget hinder mot att inreda ytterligare en bostad i källare eller på vind. I vissa fall kan dock utformningskraven och de tekniska egenskapskraven, till exempel avseende brand eller rumshöjd, innebära att det inte är möjligt att genomföra åtgärden.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1,4 §§

Vad händer om åtgärden inte uppfyller villkoren för lovbefrielse

Om ytterligare en bostad inreds och den inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa.
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,51,17,20 §§

Vad händer om åtgärden utförs utan anmälan eller startbesked

Om ytterligare en bostad inreds utan att anmälan görs eller startbesked har getts är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan då förelägga byggherren att göra en anmälan eller att återställa.
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,51,19-20 §§

Vad händer om åtgärden inte uppfyller kraven

Om ytterligare en bostad inreds som bryter mot något krav i PBL, PBF, BBR eller EKS kan byggnadsnämnden ingripa. Byggnadsnämnden kan då förelägga byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa.
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,20 §§

Kan någon överklaga inredandet av ytterligare en bostad

Om någon är missnöjd med att det har inretts ytterligare en bostad kan en tillsynsanmälan göras till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot PBL, PBF, BBR, EKS eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 58-60) (HFD 2011 not. 93)
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §