Skärmtak

Inom detaljplan krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré. Bygglovsbefriade skärmtak får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Skärmtaket ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets Byggregler, BBR och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS. Om ett skärmtak har uppförts som inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriat är det en olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §
Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Vid vilka byggnader får skärmtak byggas

Bygglovsbefriade skärmtak får byggas vid en- och tvåbostadshus. Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. Med tvåbostadshus avses ett bostadshus med två bostadslägenheter. (Tekniska nomenklaturcentralen 95, Plan- och byggtermer 1994)

En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus och kan också innefatta större kolonistugor. Däremot omfattar det inte stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning.

Rätten att uppföra skärmtak borde, precis som för friggeboden, gälla även för en- och tvåbostadshus på exempelvis arrenderad mark. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 697)

Den formulering denna bestämmelse har fått i lagen, tolkas vanligen som att skärmtak får sättas upp över altaner, balkonger eller entréer även till komplementbyggnader. (jfr Didón m.fl. (2011). Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts juridik)

Ett komplementbostadshus ska inte anses utgöra ett sådant enbostadshus som ger rätt att uppföra friggebod, komplementbostadshus, tillbyggnad, takkupor eller inreda ytterligare en bostad utan bygglov. Eftersom skyddad uteplats och skärmtak inte är uppräknade i lagen innebär det att en sådana får anordnas även vid komplementbostadshus. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 75)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4,4a,4b,4c,4e §§

Hur stort får skärmtaket vara

Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15,0 m². Den sammanlagda arean beräknas utifrån den yta på marken eller motsvarande som skärmtaken täcker sett i ett fågelperspektiv och inte utifrån arean på taken som sådana. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 49)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Hur nära gränsen får skärmtaket placeras

Om man placerar skärmtaket närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel från bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om en grannfastighet ägs av flera fastighetsägare behövs medgivande från alla. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 256)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Om skärmtaket ska uppföras närmare gränsen än 4,5 meter och berörda grannar inte ger sitt medgivande måste bygglov sökas.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §

Av rättspraxis till friggebodar framgår, att vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Det finns inga rättsfall som gäller placering av skärmtak närmare en sådan gräns. Samma resonemang som förs i domarna om friggebodar borde gälla även i dessa fall. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen. När ett skärmtak placeras närmare gräns mot allmän plats än 4,5 meter räknas det alltså inte som bygglovsbefriat. (MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13, MÖD 2013-09-20 mål nr P 1972-13)

För en- och tvåbostadshus på arrenderad mark räknas avståndet på 4,5 meter från gränsen för den tomtplats som arrenderas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 697)

Hur många skärmtak får byggas

Skärmtak får uppföras i vilket antal som helst, så länge man håller sig inom ovan angivna mått. I förarbetena till lagen står det att orden en eller ett placeras framför flertalet substantiv i paragrafen som reglerar detta innebär ingen begränsning till ett visst antal i sak. (prop. 2009/10:170 sid. 467)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Vilka krav gäller för skärmtak

Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att anordna skärmtak måste åtgärden uppfylla samtliga krav i PBL, PBF, BBR och EKS. Utformnings- och egenskapskraven på får dock anpassas och avsteg får göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 8 §

Skärmtak ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser med mera.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Vid placering av skärmtak ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Lokalisering, placering och utformning får inte heller ske så att skärmtaket eller den avsedda användningen innebär fara för människors hälsa eller säkerhet eller medför en betydande olägenhet på annat sätt.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 9 §

De utformningskrav och tekniska egenskapskrav som finns i PBL, PBF, BBR och EKS gäller även för skärmtak.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1-2,4-7 §§

Görs skärmtaket på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, så får åtgärden inte medföra att byggnaden eller området förvanskas.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad.
Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 §

Skärmtak och detaljplan

Rätten att anordna skärmtak begränsas inte av bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det betyder exempelvis att skärmtak får byggas på så kallad prickmark, det vill säga mark där byggnader inte får uppföras. Om det på en fastighet finns en största tillåtna byggnadsarea får skärmtak uppföras utöver denna area.
Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Kommunen kan inte införa bygglovsplikt för skärmtak i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §

Vad händer om skärmtaket inte uppfyller villkoren för lovbefrielse

Om skärmtak uppförs som inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriat är det en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa, till exempel genom rivning.
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,51,17,20 §§

Vad händer om skärmtaket inte har byggts enligt kraven

Om skärmtaket bryter mot något krav i PBL, PBF, BBR eller EKS kan byggnadsnämnden ingripa. Byggnadsnämnden kan då förelägga byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa, till exempel genom rivning.
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,20 §§

Kan någon överklaga uppförandet av ett skärmtak

Om någon, till exempel en granne, är missnöjd med ett skärmtaks placering, utformning eller användning finns inget beslut att överklaga. I så fall får en anmälan göras till byggnadsnämnden som påbörjar ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot PBL, PBF, BBR eller EKS. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas. (jfrprop. 2013/14:127 sid. 58-60) (HFD 2011 not. 93)
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §