Skyddad uteplats

Inom detaljplan krävs normalt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank vid en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Vid vilka byggnader får uteplatser byggas

En skyddad uteplats får byggas vid en- och tvåbostadshus. Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. Med tvåbostadshus avses ett bostadshus med två bostadslägenheter. (Tekniska nomenklaturcentralen 95, Plan- och byggtermer 1994)

En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus och kan också innefatta större kolonistugor. Däremot omfattar det inte stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning.

Rätten att uppföra en skyddad uteplats borde, precis som för friggeboden, gälla även för en- och tvåbostadshus på exempelvis arrenderad mark. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 697)

En skyddad uteplats får endast anordnas vid bostadshuset, man får alltså inte anordna en sådan vid en komplementbyggnad.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Ett komplementbostadshus ska inte anses utgöra ett sådant enbostadshus som ger rätt att uppföra friggebod, komplementbostadshus, tillbyggnad, takkupor eller inreda ytterligare en bostad utan bygglov. Eftersom skyddad uteplats inte är uppräknad i lagen innebär det att en sådan får anordnas även vid komplementbostadshus. ( jfr prop. 2013/14:127 sid. 75)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4,4a,4b,4c,4e §§

Hur långt ifrån bostadshuset får uteplatsen placeras

Muren eller planket ska vara inom 3,6 meter från bostadshuset. När en mur eller ett plank anordnas på två hussidor som möts i ett hörn, tillåts muren eller planket få en sträckning som ytterst, det vill säga 3,6 meter från vardera husväggen, följer de linjer som parallellt med de båda väggarna möts i ett hörn. Detta gäller även om resultatet blir att murens eller plankets ytterhörn på det sättet blir placerat på ett något längre avstånd från husets hörn än 3,6 meter. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 50)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Hur hög får muren och planket vid den skyddade uteplatsen vara

Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Hur nära gränsen får uteplatsen placeras

Om man placerar muren eller planket närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel från bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om en grannfastighet ägs av flera fastighetsägare behövs medgivande från alla. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 256)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Om muren eller planket ska uppföras närmare gränsen än 4,5 meter och berörda grannar inte ger sitt medgivande måste bygglov sökas Av rättspraxis till friggebodar framgår det att vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Det finns inga rättsfall som gäller placering av en skyddad uteplats närmare en sådan gräns. Samma resonemang som förs i domarna om friggebodar borde gälla även i dessa fall. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen. När en skyddad uteplats placeras närmare gräns mot allmän plats än 4,5 meter räknas den alltså inte som bygglovsbefriad. (MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13, MÖD 2013-09-20 mål nr P 1972-13)

För en- och tvåbostadshus på arrenderad mark räknas avståndet på 4,5 meter från gränsen för den tomtplats som arrenderas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 697)

Hur många uteplatser får byggas

Skyddade uteplatser får uppföras i vilket antal som helst, så länge man håller sig inom ovan angivna mått. I förarbetena till lagen står att orden en eller ett placeras framför flertalet substantiv i paragrafen som reglerar detta innebär ingen begränsning till ett visst antal i sak. (prop. 2009/10:170 sid. 467)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §

Vilka krav gäller för uteplatsen

Uteplatsen ska uppfylla de krav som ställs på byggnadsverk i PBL, PBF och EKS.

Det är oklart vilka krav i PBL 2 kap 6 § som gäller för skyddad uteplats, kommande rättspraxis får ge vägledning.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Lokalisering, placering och utformning av uteplatsen får inte ske så att uteplatsen eller den avsedda användningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet. Uteplatsen eller den avsedda användningen får inte heller utgöra en betydande olägenhet på annat sätt.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 9 §

Utformningskravet på lämplighet för sitt ändamål gäller också för skyddade uteplatser. De flesta tekniska egenskapskrav gäller för skyddade uteplatser.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1-5 §§
Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 2,7-10,16 §§

Däremot gäller inte utformningskraven på god form-, färg – och materialverkan samt tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga för skyddade uteplatser. De tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och hushållning med vatten och avfall gäller inte heller.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1,4 §§
Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 3-5,15,18-20 §§

De krav som gäller får anpassas och avsteg får göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 8 §

Görs den skyddade uteplatsen inom ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, så får inte åtgärden medföra att området förvanskas.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Skyddad uteplats och detaljplan

Rätten att anordna skyddade uteplatser begränsas inte av bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det betyder exempelvis att murar och plank vid uteplatser får utföras även om det finns en planbestämmelse som säger att murar och plank inte får finnas.
Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Kommunen kan inte införa bygglovsplikt för skyddade uteplatser i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §

Vad händer om uteplatsen inte uppfyller villkoren för lovbefrielse

Om uteplatsen uppförs och den inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa, till exempel genom rivning.
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,51,17,20 §§

Vad händer om uteplatsen inte har byggts enligt kraven

Om uteplatsen bryter mot något krav i PBL, PBF eller EKS kan byggnadsnämnden ingripa. Byggnadsnämnden kan då förelägga byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa, till exempel genom rivning.
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,20 §§

Kan någon överklaga uppförandet av en skyddad uteplats

Om någon, till exempel en granne, är missnöjd med en skyddad uteplats placering, utformning eller användning finns inget beslut att överklaga. I så fall får en anmälan göras till byggnadsnämnden som påbörjar ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot PBL, PBF eller EKS. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 58-60) (HFD 2011 not. 93)
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §