Takkupor

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Inom vissa områden får bygglovsbefriade takkupor inte byggas.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2 §
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §§

Takkupor kan kräva anmälan

På ett en- eller tvåbostadshus får man under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov eller anmälan. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Även om inget ingrepp görs i den bärande konstruktionen krävs dock en anmälan om takkupan innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Eftersom byggnadens bärande delar berörs i de flesta fall när takkupor byggs innebär detta att de flesta takkupor kräver anmälan och startbesked.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §§
Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §

På vilka byggnader får takkupor byggas

Takkupor får byggas på en- och tvåbostadshus. Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. Med tvåbostadshus avses ett bostadshus med två bostadslägenheter. (Tekniska nomenklaturcentralen 95, Plan- och byggtermer 1994)

En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus och kan också innefatta större kolonistugor. Däremot omfattar det inte stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning.

Rätten att bygga takkupor borde, precis som för friggeboden, gälla även för en- och tvåbostadshus på exempelvis arrenderad mark. jfr prop. 1985/86:1 sid. 697)

Reglerna om lovfrihet för takkupor gäller inte för komplementbostadshus. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 36)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §§

Hur många takkupor får byggas

För att få bygga två takkupor utan bygglov får det inte finnas några takkupor på bostadshuset sedan tidigare. Om det redan finns en takkupa på bostadshuset får man bygga en takkupa till utan bygglov. Finns det redan två eller flera takkupor på bostadshuset sedan tidigare måste man i de flesta fall ha bygglov för att bygga ytterligare takkupor.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 2,4b,6 §§

Hur stora får takkupor vara

En förutsättning för att takkupor ska få uppföras utan krav på bygglov är att kuporna upptar högst halva takfallet. Det är takfallets längd som avgör vad som räknas som halva takfallet. Med takfallets längd menas här den sträcka som på ett hus med traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång. Summan av takkupornas bredd får således inte överstiga halva takfallets längd för att undantaget från kravet på bygglov ska gälla. (prop. 2013/14:127 sid. 36,76)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §§

Takkupor får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion

En ytterligare förutsättning för att takkuporna ska vara befriade från krav på bygglov är att åtgärden inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. Med den bärande konstruk­tionen menas primärbärverket, till exempel balkar och takstolar. Däremot kan takkupor byggas lovfritt om det medför ingrepp i sekundärbärverket, till exempel åsarna. Avsikten med bestämmelsen är att det endast är små takkupor som ska kunna uppföras utan krav på bygglov. (prop. 2013/14:127 sid. 39, 76)
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §§

Även om inget ingrepp görs i den bärande konstruktionen krävs en anmälan om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Eftersom byggnadens bärande delar berörs i de flesta fall när takkupor byggs innebär detta att de flesta takkupor kräver anmälan och startbesked.
Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §
Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3 §

Hur nära gräns får takkupor byggas

När man bygger takkupor krävs inget grannemedgivande, även om åtgärden utförs närmare gränsen än 4,5 meter.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §§

Områden där takkupor inte får byggas

Inom vissa områden får bygglovsbefriade takkupor inte byggas. Det gäller i särskilt värdefulla områden och i områden med utökad lovplikt.

Särskilt värdefulla områden
Bygglovsbefrielsen för takkuporna gäller inte för en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4d §§
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs alltså inget utpekande i förväg för att paragrafen ska vara tillämplig. Byggnadsnämndens ställningstagande att en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefullt har en rättsverkan gentemot enskilda. Byggnadsnämnden måste därför fatta ett särskilt beslut om detta. Den enskilde har då möjlighet att ifrågasätta kommunens bedömning genom att överklaga beslutet. Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord. Detsamma gäller om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse.
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 16 §

I övriga situationer måste byggnadsnämnden göra en bedömning i det enskilda fallet. Som underlag för sin bedömning kan kommunen utnyttja olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område.

För att underlätta för såväl den enskilde som byggnadsnämndens handläggare är det lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som kommuner bedömer är särskilt värdefulla. Observera att det dock enbart kan handla om en bedömning, det slutliga ställningstagandet måste göras i varje enskilt fall. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 25, 40)

Mer om vad som avses med en särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde kan du läsa på sidan om Förvanskningsförbudet Tema kulturvärden.

Områden med utökad lovplikt
Kommunen får i en detaljplan bestämma att bygglov krävs för takkuporna i ett område som utgör en värdefull miljö. Om det i en detaljplan som antogs före den 2 juli 2014 har beslutats om utökad lovplikt för friggebodar gäller det även för de bygglovsbefriade takkuporna.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4d §§
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 8 §
Övergångsbestämmelser SFS 2014:477 pkt 3

Strandskydd

Förutom plan- och bygglagen kan annan lagstiftning sätta gränser för var takkupor får byggas. Om ett område omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan strandskyddsdispens krävas.
Miljöbalk (1998:808) 7 kap §§

Takkupor får vara planstridiga

Takkupor som uppfyller kraven för lovfrihet får byggas även om de strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser.Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 2 §

Vilka krav gäller för takkupor

Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att uppföra takkupor måste åtgärden uppfylla samtliga krav i PBL, PBF, BBR och EKS. Utformnings- och egenskapskraven på byggnader får dock anpassas och avsteg får göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 8 §

Takkupor ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser med mera.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Vid placering av takkupor ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Lokalisering, placering och utformning av takkupor får inte ske så att takkuporna eller den avsedda användningen innebär fara för människors hälsa eller säkerhet eller medför en betydande olägenhet på annat sätt.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 9 §

De utformningskrav och tekniska egenskapskrav som finns i PBL, PBF, BBR och EKS gäller även vid uppförande av takkupor. Kraven får dock anpassas och avsteg får göras.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1-2,4-8 §§

Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara på byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 §

Är tillbyggnad av takkupor tillåtna

Undantaget från bygglovsplikten omfattar endast uppförande av nya takkupor. Det är alltså inte tillåtet att utvidga befintliga takkupor utan bygglov.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §§

Vad händer om takkupor inte uppfyller villkoren för lovbefrielse

Om takkupor uppförs och de inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriade är de en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa, till exempel genom rivning.
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,51,17,20 §§

Vad händer om takkupor inte har byggts enligt kraven

Om bygglovsbefriade takkupor som bryter mot något krav i PBL, PBF, BBR eller EKS har byggts kan byggnadsnämnden ingripa. Byggnadsnämnden kan då förelägga byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa, till exempel genom rivning.
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,20 §§

Kan någon överklaga uppförandet av takkupor

Om någon är missnöjd med takkupans placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot PBL, PBF, BBR eller EKS. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 58-60) (HFD 2011 not. 93)
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §

Andra bygglovsbefriade takkupor

Ett Attefallshus kan byggas till utan bygglov, under förutsättning av villkoren för ett Attefallshus uppfylls, bland annat max 25,0 m2 byggnadsarea och taknockshöjd på högst 4,0 meter. Denna tillbyggnad kan vara i form av en takkupa. Anmälan måste dock göras.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4a §§

Ett en- eller tvåbostadshus som inte är ett komplementbostadshus kan byggas till med 15 m2 bruttoarea utan bygglov. Denna tillbyggnad kan vara i form av en takkupa. Anmälan måste dock göras.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4b §§

Om ett en-eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplanelagt område kan det få byggas till med en liten tillbyggnad utan bygglov. Denna tillbyggnad kan vara i form av en eller flera takkupor. Detta gäller utanför sammanhållen bebyggelse och i vissa fall även inom sammanhållen bebyggelse. I dessa fall krävs anmälan om uppförandet av takkupan innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 6 §
Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 5 §